2015 m. lapkričio 7 d.

IDEALIOS STATYBOS PAGAL LR STATYBOS ĮSTATYMĄTie, kas realybėje susidūrė su statybomis, tikriausiai patyrė, kad tai ne vien romantiškas plytų dėliojimas ir švaistymasis kastuvu. Namo statybos - tai ir daug popierizmo, reglamentų ir įstatymų, daug formalumų ir smulkmenėlių, kurių nežinojimas gali gerokai pagadinti nervus. Man patinka žinoti smulkmenėles (kitaip tai dar vadinama smulkmeniškumu), nes man nepatinka staigmenos. Ir nervai irgi nepatinka.

Žinau, kad ir jums kyla daug klausimų, susijusių su statybų taisyklėmis: ar privaloma techninė priežiūra, ar reikia pildyti statybų žurnalą, ar reikia rangovo ir statybų vadovo, projekto vadovo ir prižiūrėtojo ir t.t. ir pan. Todėl, kad padėčiau sau ir jums, nusprendžiau kreiptis tiesiai į pagrindinį taisyklių rinkinį - Lietuvos Respublikos Statybos Įstatymą ir ten paieškoti, kaip turi atrodyti tvarkingos, visus įstatymus atitinkančios statybos. Tikiuosi naujiems statytojams tai padės susigaudyti formalumuose, o jau statantys galės pasitikrinti ar viskas vyksta pagal įstatymus.
Noriu pabrėžti, kad atrinkti įstatymai galioja neypatingų statinių statyboms, jeigu domitės nesudėtingų statinių statybomis, siūlau informaciją pasitiksilti savarankiškai. Kai kurios citatos yra sutrumpintos, paliekant tik susijusią informaciją.


Pirmiausia, pasitikrinkite, ar esate gerai susipažinę su statybų terminologija.

Pirmasis skirsnis. Bendrosios nuostatos.
2 straipsnis.
PAGRINDINĖS ŠIO ĮSTATYMO SĄVOKOS

2. Statinys – pastatas arba inžinerinis statinys, turintis laikančiąsias konstrukcijas, kurios visos (ar jų dalis) sumontuotos statybos vietoje atliekant statybos darbus, ir kuris yra nekilnojamasis daiktas.

6. Nesudėtingas statinys – paprastų konstrukcijų pastatas, kurio didžiausias aukštis 8,5 m, kurio visų aukštų, antstatų, pastogės patalpų ir naudojimo paskirtimi susietų priestatų plotų suma yra ne didesnė kaip 80 kvadratinių metrų ir kurio rūsys (pusrūsis) yra ne didesnis kaip vieno aukšto; paprastų konstrukcijų inžinerinis statinys. 

7. Pastatas – apdengtas stogu statinys, kurio didžiausią dalį sudaro patalpos.

10. Inžineriniai tinklai – statinio statybos sklype (išskyrus statinio vidų) ir už jo ribų nutiesti komunaliniai ar vietiniai vandentiekio, nuotekų šalinimo, šilumos, dujų, naftos ar kito kuro, technologiniai vamzdynai, elektros perdavimo, energijos bei elektroninių ryšių tinklai su jų maitinimo šaltiniais ir įrenginiais.

13. Statyba – veikla, kurios tikslas – pastatyti (sumontuoti, nutiesti) naują, rekonstruoti, remontuoti ar griauti esamą statinį.

15. Statybos darbai – visi darbai, atliekami statant arba griaunant statinį (žemės kasimo, mūrijimo, betonavimo, montavimo, pamatų ir stogų įrengimo, stalių, apdailos, įrenginių paleidimo ir derinimo). Statybos darbai skirstomi į bendruosius (žemės darbai, statybinių konstrukcijų statybos ir montavimo darbai) ir specialiuosius (kiti statybos darbai).

16. Statyba ūkio būdu – statybos organizavimo būdas, kai statybos darbai atliekami ir tinkamas naudoti statinys sukuriamas statytojo rizika, nesudarius rangos sutarties, naudojant statytojo darbo jėgą, jam priklausančius statybos produktus, įrenginius.

23. Statybvietė – statinio statybos darbų vieta (teritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte atsižvelgiant į vykdomus statybos darbus, kuri gali sutapti ar nesutapti su statybos sklypo ribomis); statinys – kai visi statybos darbai atliekami statinio viduje.

24. Statybos sklypas – žemės naudojimo tikslinės paskirties nustatytų ribų žemės sklypas (teritorijos dalis), kuriame atliekami statybos darbai.

25. Statybos sklypo tvarkymas – sklypo reljefo formavimas (pažeminimas, paaukštinimas, lyginimas), sklypo inžinerinių tinklų ir sklypo susisiekimo komunikacijų tiesimas, žaidimų ar kitų aikštelių įrengimas, tvorų tvėrimas, apželdinimas.

26. Statybiniai tyrinėjimai – statinio statybos sklypo (ar, kai reikia, gretimos teritorijos), inžinerinių tinklų (kuriuos reikia nutiesti ar esamų ir statomų) ir susisiekimo komunikacijų sklypų (trasų) inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai, inžineriniai geologiniai, geotechniniai ir kiti tyrimai; aplinkos, kraštovaizdžio, higieniniai tyrimai.

27. Statinio projektas – normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos sudėties dokumentų, kuriuose pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai (aiškinamoji dalis, projekto dalys, skaičiavimai, brėžiniai), skirtų statinio statybai įteisinti ir vykdyti, visuma.

32. Prisijungimo sąlygos – statinio, žemės sklype esančių inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų prijungimo prie kitiems savininkams priklausančių inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų sąlygos, jeigu jos nenustatytos teritorijų planavimo dokumentuose.

37. Statinio projekto vykdymo priežiūra – statytojo organizuota projektuotojo atliekama statybos priežiūra, kurios tikslas – kontroliuoti, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą ir kad būtų įgyvendinta projekte sukurta statinio architektūra. 

38. Statinio statybos techninė priežiūra – statytojo organizuota statinio statybos priežiūra, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projektą, statybos rangos sutarties (kai statyba vykdoma rangos būdu), įstatymų, kitų teisės aktų, taip pat normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.

41. Statytojas (užsakovas) – Lietuvos ar užsienio valstybės fizinis ar juridinis asmuo, kuris investuoja lėšas į statybą ir kartu atlieka užsakovo funkcijas (ar jas paveda atlikti kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui).

45. Statinio architektas architektas, kuris yra konkretaus statinio, kaip architektūros kūrinio, autorius ir (arba) statinio projekto architektūrinės dalies vadovas. Statinio architektu gali būti ir fizinių asmenų grupė.
 
49. Statinio statybos rangovas – fizinis asmuo, juridinis asmuo, kita užsienio organizacija, turintys šio įstatymo nustatytą teisę užsiimti statyba.

50. Statinio statybos vadovas – statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojui (kai statyba vykdoma ūkio būdu) ir įgyvendindamas statinio projektą nuo statybos pradžios iki statybos užbaigimo, vadovauja statybos darbams, kartu gali būti bendrųjų statybos darbų vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiųjų darbų vykdymą bei šių darbų vadovų veiklą ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio atitiktį statinio projektui ir statinio normatyvinę kokybę.

51. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas – architektas ar statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas statytojui, vadovauja konkretaus statinio statybos techninei priežiūrai, atlieka statinio statybos bendrosios techninės priežiūros vadovo funkcijas, koordinuoja specialiąją statinio statybos priežiūrą, jos vadovų veiklą ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę.

92. Statybą leidžiantis dokumentas – leidimas statyti naują  statinį; <...> statinio projektas, kuriam raštu pritarė įgalioti valstybės tarnautojai; rašytinis žemės sklypo ar gretimų žemės sklypų savininkų ar valdytojų sutikimas dėl statybos; leidimas tęsti sustabdytą statybą.

94. Neypatingas statinys – statinys, nepriskiriamas ypatingiems ir nesudėtingiems statiniams.

Toliau atrinkau tai, kas aktualiausia statantiems nuosavus namus. Tekstas yra supaprastintas tam, kad būtų lengviau suprasti esmę. Jei jums labiau patinka esmės paieškos, siūlau skaityti originalą.


Ketvirtasis skirsnis. Statybos dalyviai, jų pareigos ir teisės.
11 straipsnis.
STATYBOS DALYVIAI

1) statytojas (užsakovas);
2) tyrinėtojas;
3) statinio projektuotojas;
4) rangovas;
5) statinio statybos techninis prižiūrėtojas;
6) statybos produktų gamintojas, importuotojas, platintojas, įgaliotasis atstovas.

12 straipsnis.
STATYTOJO (UŽSAKOVO) PAREIGOS IR TEISĖS

1. Statytojas privalo:
1) pateikti projektuotojui privalomus projekto rengimo dokumentus;
2) organizuoti (arba pavesti tai padaryti projektuotojui) sklypo, statybvietės ir gretimų statinių bei sklypų <...> statybinius tyrinėjimus bei sudaryti sąlygas tyrinėtojui juos atlikti;
3) turėti parengtą ir patvirtintą statinio projektą; organizuoti statinio projekto ekspertizę, kai ji privaloma arba savo iniciatyva;
4) gauti statybą leidžiantį dokumentą;
5) organizuoti ir atlikti statinio statybos techninę priežiūrą;
6) organizuoti statinio projekto vykdymo priežiūrą, kai ji yra privaloma arba savo iniciatyva;
7) užsakyti (arba pavesti, kad tai padarytų rangovas) atlikti pastatyto statinio ar nutiestų inžinerinių tinklų ir komunikacijų geodezines nuotraukas;
8) organizuoti statybos užbaigimo procedūras;
10) kai statyba vykdoma ūkio būdu, leisti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos pareigūnams bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų pareigūnams, statinio projektuotojo įgaliotiems asmenims netrukdomiems patekti į statybvietes, minėtų asmenų reikalavimu pateikti visus statybos dokumentus;
12) informaciją apie statybos pradžią, rangovo, projekto vykdymo priežiūros vadovo, statybos vadovo, statybos techninės priežiūros vadovo pasamdymą ar paskyrimą per 3 darbo dienas paskelbti informacinėje sistemoje „Infostatyba“; šis reikalavimas netaikomas statinio remonto ir nesudėtingo statinio statybos atvejais.

2. Statytojas turi teisę:
1) pasirinkti statinio projektavimo organizavimo būdą – projektavimą pavesti projektuotojui arba projektavimo organizavimą pavesti statinio projektavimo valdytojui pagal pavedimo sutartį, arba pasirinkti kitus statinio projektavimo organizavimo būdus; paskirti statinio projekto vadovą ar pavesti tai atlikti statinio projektuotojui;
2) pasirinkti statybos organizavimo būdą: rangos, ūkio ar mišrų (dalį darbų atliekant rangos, dalį – ūkio būdu);
3) pasirinkti statinio projektuotojus, statinio projektavimo valdytojus, rangovus, statinio statybos valdytojus ir statybos produktų gamintojus, importuotojus, platintojus savo nuožiūra ar konkurso tvarka.

14 straipsnis.
STATINIO PROJEKTUOTOJO PAREIGOS IR TEISĖS

5. Statinio projektuotojas privalo:
1) statytojo pavedimu <...> paskirti (pasamdyti) statinio projekto vadovą;
2) parengti statinio projektą;
3) pasirašyti statinio projektą (privalomi įmonės vadovo ar jo įgalioto kito įmonės darbuotojo ir projekto vadovo parašai, o kai projektuotojas yra fizinis asmuo, – tik projekto vadovo parašas), tuo prisiimdamas atsakomybę, kad statinio projektas atitinka įstatymų <...> nuostatas;
4) pataisyti statinio projektą pagal statytojo pastabas, jei jos neprieštarauja normatyviniams statybos techniniams dokumentams ir normatyviniams statinio saugos ir paskirties dokumentams;
5) pataisyti statinio projektą pagal projekto ekspertizės akto privalomas pastabas;
6) pataisyti statinio projektą pagal šį projektą tikrinusių institucijų, subjektų pastabas;
7) statytojo (užsakovo) užsakymu pagal sutartį atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą;

6. Statinio projektuotojas turi teisę:
1) Įgalioti projekto rengėjus statybos metu statybvietėje patikrinti, kaip laikomasi statinio projekto sprendinių.
2) jeigu statybos darbai atliekami pažeidžiant statinio projektą arba nustatoma avarijos grėsmė, iš rangovo (jei statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojo (jei statyba vykdoma ūkio būdu) reikalauti šiuos darbus sustabdyti ir pranešti apie tai Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai;
3) atlikti kitų statybos dalyvių funkcijas, išskyrus paties parengto projekto ir pagal jį pastatyto ar statomo statinio ekspertizę.

15 straipsnis
RANGOVO PAREIGOS IR TEISĖS

6. Rangovas privalo:
1) paskirti (pasamdyti) statinio statybos vadovą;
2) pradėti statinio statybos darbus tik po to, kai statytojas pateikė statybą leidžiantį dokumentą bei statinio projektą ir pagal aktą perdavė statybvietę;
3) vykdyti statybos darbus pagal statinio projektą, <...> vadovautis teisės aktais, vykdyti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos nurodymus, <...> projekto vykdymo priežiūros vadovų ir statinio statybos techninės priežiūros vadovų nurodymus;
4) įrengti prie statybvietės stendą su informacija apie statomą statinį, išskyrus atvejus, kai statomi nesudėtingi statiniai ar atliekamas statinio paprastasis remontas;
5) užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietėje bei statomame statinyje.
6) įforminti normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus ir perduoti juos statytojui (jei šiuos dokumentus rangovas praranda, jis turi savo lėšomis juos atkurti); atlikti konstrukcijų tyrimus bei atidengti paslėptas konstrukcijas ir paslėptus darbus;
8) leisti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos pareigūnams bei statytojo ir statinio projektuotojo įgaliotiems asmenims, netrukdomiems patekti į statybvietes bei minėtų asmenų reikalavimu pateikti visus statybos dokumentus.

7. Rangovas turi teisę:

1) konkurso tvarka arba savo nuožiūra pasirinkti subrangovus, jeigu to nedraudžia statybos rangos sutartis;
2) gauti iš statytojo statybą leidžiantį dokumentą, statinio tyrimų dokumentus, statinio projektą, prisijungimo sąlygas, specialiuosius architektūros reikalavimus, specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus, specialiuosius paveldosaugos reikalavimus, statytojo rangovui perduodamų statybos produktų dokumentus, perduodamų įrenginių kokybę patvirtinančius dokumentus ir kitą informaciją, reikalingą rangos sutarties sąlygoms vykdyti;
3) atlikti kitų statybos dalyvių funkcijas, išskyrus paties statomo statinio statybos techninę priežiūrą ir šio statinio projekto bei šio statinio ekspertizę.

8. Jeigu statytojas vykdo statybą ūkio būdu, jis turi šio Įstatymo nustatytas tiek statytojo, tiek rangovo pareigas ir teises. Šiuo atveju statytojas, jeigu jis yra fizinis asmuo (turintis statybos, architektūros ar kitą techninį aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą) ir stato nesudėtingą statinį savo ar savo šeimos narių reikmėms, gali neturėti verslo liudijimo.

16 straipsnis
STATINIO STATYBOS TECHNINIO PRIŽIŪRĖTOJO PAREIGOS IR TEISĖS

1. Statinio statytojas skiria (samdo) statinio statybos techninį prižiūrėtoją.

2. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas privalo:
1) tikrinti, kad statyba būtų atliekama pagal statinio projektą, kontroliuoti statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę ir neleisti jų naudoti, jeigu jie neatitinka projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų <...>;
2) tikrinti atliktų statybos darbų kokybę ir mastą, informuoti statytoją apie atliktus statybos darbus, kurie neatitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimų;
3) tikrinti ir priimti paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvauti išbandant inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas;
4) kartu su rangovu rengti dokumentus, reikalingus statybai užbaigti;
5) atlikti bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas, koordinuoti specialiąją statinio statybos techninę priežiūrą ir jos vadovų veiklą.

3. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas turi teisę reikalauti, kad rangovas:
1) pateiktų atliktų statybos ir montavimo darbų, panaudotų statybos produktų pateikimo į LR rinką dokumentus ir įrenginių kokybę patvirtinančius dokumentus;
2) pašalintų statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų pažeidimus;
3) ištaisytų statinio normatyvinės kokybės pažeidimus.

4. Jei rangovas nevykdo šio straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimų, statinio statybos techninis prižiūrėtojas privalo apie tai pranešti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai ir pareikalauti sustabdyti statybos darbus.

5. Jei statinys ar statinio statybos darbai kelia pavojų žmonėms ir aplinkai, statybos techninis prižiūrėtojas turi teisę pats sustabdyti statybą ir kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją, kad ši priimtų sprendimą, patvirtinantį ar atšaukiantį techninio prižiūrėtojo reikalavimą.

24 straipsnis
STATYBOS UŽBAIGIMAS
  
2. Vieno ar dviejų butų namų ir jų priklausinių (pagalbinio ūkio paskirties statinių, išskyrus nesudėtingus) statyba (naujo statinio statyba ar statinio rekonstravimas) užbaigiama statytojui ar jo teises ir pareigas perėmusiam asmeniui surašant deklaraciją apie statybos užbaigimą, ją patvirtinant ir įregistruojant Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje. Deklaracijas apie statybos užbaigimą tvirtina statybos valstybinę priežiūrą vykdantys pareigūnai.

30 straipsnis
STATINIO STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

1. Statinio (išskyrus nesudėtingą) statybos techninė priežiūra yra privaloma. Šis reikalavimas netaikomas atliekant statinio paprastąjį remontą. 

31 straipsnis
STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA

2. Statytojas turi teisę pavesti projektuotojui statinio projekto vykdymo priežiūrą ir statybos techninę priežiūrą.
3. Statinio projekto vykdymo priežiūrą (statybos metu) projektuotojo pavedimu atlieka statinio projekto rengėjas pagal statytojo ir projektuotojo sutartį. Statinio projektuotojo rašytiniu sutikimu arba kai projektuotojo nebėra, projekto vykdymo priežiūrą gali atlikti kitas statytojo pasirinktas projektuotojas. Jei statinio projektuotojas nevykdo ar pažeidžia statinio projekto vykdymo priežiūros reikalavimus, statytojas turi teisę nutraukti statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį ar pasirinkti kitą projektuotoją (neprojektavusį statomo statinio) šiai priežiūrai atlikti.  


Žinau, žinau. Teksto daug ir informacija nėra iš lengvųjų, bet tikiuosi, kad mano pastangos nebuvo veltui ir radote jums rūpimus atsakymus. Beje, mūsų techninis prižiūrėtojas sakė, kad statiniams iki 500 kv. m. ploto statybų žurnalo pildyti nereikia. Na, mes juo pasitikėsim, nors įstatyme nieko apie tai neradau. 
Ir ačiū skaitytojui Justui, paskatinusiam pasigilinti į visus šiuos statybų formalumus! Kreipkitės į mane su bet kokiais klausimais, patarimais ar pasiūlymais, mielai pasistengsiu padėti ir atsakyti!


3 komentarai:

 1. Statiniams statomies ūkio būdu (pagal STR 1.08.02:2002 Statybos darbai) žurnalo tikrai nereikia:
  Statybos darbų žurnalą privaloma pildyti kai statyba finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos biudžeto lėšomis, ir tais atvejais, kai pagal teisės aktų reikalavimus privaloma skirti ar samdyti statybos darbų vadovą ir statinio statybos techninį prižiūrėtoją (išskyrus ne didesnių kaip 500 m2 bendrojo ploto vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų, pagalbinio ūkio paskirties pastatų statybos ūkio būdu atvejus).

  Statantiems rangos būdu žurnalas privalomas. Manau, tai privalumas, o ne trūkumas. Jis padeda kontroliuoti rangovą ir apskritai rimčiau žiūrėti į statybas. Ūkio būdu irgi galėtumėte pildyti, nes juk savaime suprantama, kad patys nedaug darysite.

  AtsakytiPanaikinti
 2. Ačiū už patvirtinimą! Man tik dar įdomu pasidarė: be statybų žurnalo juk ir taip nemažai dokumentų ir popierių prisikaups statybos metu (visokios ataskaitos, darbų pridavimo dokai, medžiagų įsigijimo ir pan. sąskaitos ir kt). Tai kaip supratau, jie turėtų būti renkami į kažkokią bylą ir tai turėtų daryti rangovas? O mūsų atveju, tai ar mes turėtume tuos dokus rinkti ar statybos vadovas-rangovas? Ar tech. prižiūrėtojas?

  AtsakytiPanaikinti
 3. O jei kiek popierizmo... Maniau, kad tik statyboms ir rekonstarvimui reikia tiek darbų, o pasirodo, kad net ir maži griovimo darbai turi turėti leidimą. Siaubas, jau net bijau kiek reikės įstaigų apeiti, kad galėtume rekonstruoti savo būstą, nes norime šiek tiek keisti kambarių išplanavimą, tai matau, kad bus daugiau veiklos nei tikėjausi.

  AtsakytiPanaikinti